• προεντεταμένα αγκύρια
 • ευστάθεια πρανών
 • τοίχος Βερολίνου
 • σταθεροποίηση πρανών
 • αερόσφυρα
 • γεωτρύπανο
 • χαλύβδινος οπλισμός
 • έγχυτο σκυρόδεμα
 • φρεατοπάσσαλοι
 • δειγματοληψία
 • γκανάιτ
 • γεωτεχνική έρευνα
 • ξυλότυπος
 • μικροπάσσαλοι
 • οπλισμός πλάκας
 • αντλία τσιμεντενέσεων
 • διατρητικό φορείο
 • αντιστήριξη
 • γεωτεχνική αξιολόγηση
 • αγκυρώσεις
 • τσιμεντενέσεις
 • εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 • αντιστήριξη εκσκαφής
 • εκτόξευση σκυροδέματος
 • εκσκαφή υπογείων
 • αγκυρωμένο πέτασμα
 • διατρήσεις φωτοβολταϊκών
 • ελαφρύ διατρητικό
 • αντιστήριξη πρανών εκσκαφής
 • μικροπάσαλοι

Ο ιστότοπος είναι υπό κατασκευή

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Δομοστατικός σχεδιασμός

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Γεωτεχνικές εφαρμογές
 • Γεωτεχνικές έρευνες
 • Διατρήσεις (πάσσαλοι, ηλώσεις, αγκυρώσεις, δειγματοληψία)
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (υγρό και ξηρό)
 • Τσιμεντενέσεις
 • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
 • Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος
 • Eνίσχυση φέροντος οργανισμού
 • Μεταλλικές κατασκευές

ΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ

Μάγερ 15

Αθήνα 10438

Τηλ.: 210 8835337

FAX: 216 7004795

Κιν.: 6932765732

email: info@statis.gr